Salina Calcara di Trapani e Paceco - Addetti alla salicoltura

“Vuci di salinaru” (Canti dei Salinari)

Condividici su...

I canti di lavoro dei salinari sono delle filastrocche in dialetto svolgenti l’importante funzione di ritmare le operazioni collettive e contabilizzare le unità di prodotto accumulato.


Ora cu l’havi salalina
na cantatedda fazzu di matina,
circannu di quariari; tri iddu nn’havi,
forza, picciotti mei, e sunnu sei.
Ti manciasti li sicci e li muletti
si cuntu li cartelli fannu setti.
Talia quantu è beddu stu picciottu
aisa e metti ‘n coddu e suunu ottu,
mi pari c’un si movi e nni fa novi;
aisu puru a cartidduzza mia
durici vacunedda haiu a la via,
ma di comu firria lu canali
a to calata quattordici nn’havi.
Oh darreri nn’haiu quinnici
vegna, picciotti mei, nn’avemu sirici.
Assira si mangiaru ‘u purpu cottu
allestiti a acchiappari e dicirottu;
e ora accabbamu e un nn’haiu chiui
forza picciotti mei, e su’ vintirui.
Salarini, nn’avemu vintitrini
certu ch’è veru mattu vintiquattru,
chista di vinticinqu la tagghiari
e la dicina è lesta e ‘a lassu stari.
E tagghiari vulemu a vuci longa
e chiamari vulemu la Madonna.
Madooonaaaa…

Mentri semu ‘ncumpagnia
‘nta sta santa matinata
pi’ purtari l’armunia,
jò mi fazzu sta cantata.

Mentri cuntu li carteddi
cu sistema di salina
caminannu picciutteddi
ni scuzzamu sta dicina.

Cu stu sali di salina,
mi divertu a lu cuntari,
comu a tagghia è bedda china
semu pronti pi’ mangiari.

Semu quasi tutti stanchi,
soccu à dittu nun mi pentu
e chiamamu a centu salmi
a lu santu Sacramentu.

Comu nostra divuzioni
misi a forma di culonna
pi’ na bona culazioni
ni chiamanu la Madonna.


Per info ed escursioni:
[ Tel. Rossana: 320 7961240 | Mail: salinacalcara@gmail.com ]


 

Articoli simili